moallemrahnama-98_image
  • امروزه در مدارسی که علاوه بر موفقیت تحصیلی شاگردان، خود را نسبت به پرورش و تربیت آنان نیز متعهد می دانند، معلم راهنما، محوری ترین عامل تربیتی ـ آموزشی گروهی از دانش آموزان است که عمدتاً مدیریت امور مختلف تک تک شاگردان یک دوره (پايه تحصيلی) را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، تمامی تلاش ها و فعالیت های تربیتی و آموزشی بخش های مختلف مدرسه در ارتباط با دانش آموزان یک پایه تحصیلی از مسیر معلم راهنما می گذرد. براین اساس، مهارت هایی که یک معلم راهنما بایستی کسب کند گستره وسیع و متنوعی دارد.
    در این دوره آموزشی برآنیم تا ضروری ترین مهارت ها و دانش های مورد نیاز یک معلم راهنما را طی یک سال تحصیلی و در قالب 120 جلسه آموزشی ارائه نماییم.

  • بدیهی است مخاطبان این دوره آموزشی، معلمان راهنما یا مشاوران پایه نوپا، کمک مربیان و افرادی هستند که خود یا مدارس ایشان برای آینده ای نزدیک، نقش توأم راهبری آموزشی و تربیتی را در نظر دارند.