بیش از شش دهه از فعالیت مدارس نوین دینی در کشور می‌گذرد. تجارب و دانش ضمنی موجود در این مدارس می‌تواند با مستندسازی و ارائه، در چرخه‌ی تأمل و بازنگری قرار گیرد تا با نقد و اصلاح، جریان مدرسه‌داری دینی هرچه بیش‌تر تقویت شود.

مؤسسه‌ی مطالعات تعالی نسل (متن) تلاش می‌کند با انتشار محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی، در این راستا گام بردارد و فعالیت‌های خود را در شش گروه شکل داده است:

1. گروه آموزش: توسعه‌ی فرهنگ مربی‌گری و معلم‌راهنمایی پیاده‌شده در این مدارس با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها؛

2. گروه تجربه‌نگاری: مستندسازی تجارب مدیران، معلمان راهنما و معلمان تأثیرگذار در حوزه‌ی تربیت دینی؛

3. گروه تربیت: پرداختن به مسائل مدرسه‌ای مورد نیاز و راه‌حل‌های آن مبتنی بر تجارب مدارس و باورهای دینی؛

4. گروه خانواده: تولید محتواهای کاربردی تربیتی و بسترسازی جهت استخراج و تبادل تجربیات تربیتی والدین با دغدغه‌های تربیت دینی

5. گروه ترجمه: تبادل تجارب مدرسه‌داری بین‌المللی که با فضای بومی کشور متناسب باشد؛

6. گروه فقه مدرسه: تقویت نگاه فقهی به مسائل مدرسه‌ای برای حصول اطمینان از انطباق آن با موازین شرعی.