از آنجایی که فناوری هوش مصنوعی، موضوع جدیدی برای مدارس K-12 در سراسر جهان است، کمبود دانش تاریخی برای دولت‌ها، مدارس و معلمان وجود دارد تا ازآن برای تعریف شایستگی‌های هوش مصنوعی و طراحی برنامه‌های درسی هوش مصنوعی استفاده کنند. این گزارش، برنامه‌های درسی موجود هوش مصنوعی را با تمرکز خاص بر محتوای برنامه درسی و نتایج یادگیری تجزیه و تحلیل می‌کند و مکانیسم‌های توسعه و اعتبارسنجی، همسویی برنامه درسی، آماده‌سازی ابزارهای یادگیری و محیط‌های مورد نیاز، آموزش‌های پیشنهادی، و آموزش معلمان را مشخص می‌کند. از این تحلیل‌ها، ملاحظاتی کلیدی برای هدایت برنامه‌ریزی آینده سیاست‌های توانمندسازی، طراحی برنامه‌های درسی ملی یا برنامه‌های مطالعاتی سازمانی، و استراتژی‌های اجرایی برای توسعه شایستگی هوش مصنوعی، استخراج می‌شوند.
برای ساخت این بخش، نتایج یادگیری برنامه‌های درسی از طریق تحلیل چارچوب‌ها و برنامه‌های تحصیلی استخراج شد. در راستای اهداف این تحقیق، برنامه‌های درسی به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت، بلکه به صورت تجمیعی، برای ترسیم مشخصات در مقاطع مختلف تحصیلی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده انواع تعهداتی است که به عنوان اهداف برنامه درسی ذکر شده است. توجه به این نکته مهم است که این بخش، هیچ ادعایی در مورد مواردی که باید یا نباید در برنامه درسی هوش مصنوعی K-12 گنجانده یا پوشش داده شود، ندارد، بلکه صرفاً آنچه را که رویه‌های فعلی در بر می گیرد نشان می‌دهد.

«دریافت فایل»

فایل منبع انگلیسی

«دریافت فایل»