wqty-dansh-amwzan-khwd-ra-ba-ykdygr-mqaysh-my-knnd_image

وقتی دانش آموزان خود را با یک‌دیگر مقایسه می کنند

امتیاز:

از بین عوامل متعدّدی که بر تربیت دانش‌آموزان در محیط مدرسه تأثیرگذار هستند، سهم مربّیان و خانواده‌ها قابل مقایسه با ذی‌نفعان دیگر نیست و به همین دلیل، دانش‌افزایی معلمان و خانواده‌ها و افزایش توانمندی‌های آنان تأثیر مضاعفی بر توفیق اقدامات تربیتی در مدرسه خواهد داشت.  اگرچه خانواده در «خانه» و مربّیان در «مدرسه» استقرار یافته‌اند؛ امّا دیوارهای حایل نتوانسته‌اند بین این دو قلمرو جدایی ایجاد کنند. نه تنها گفتگوها که تا حتّی شیوه‌ی زندگی و نحوه‌ی تعامل پدر و مادر در خانه، در کلاس و مدرسه خود را به نحوی نشان می‌دهد و از سوی دیگر حتّی باورهای یک معلّم در مورد عوامل توفیق یا ناکامی یک دانش‌آموز، در سلوک دانش‌آموز در محیط خانواده قابل ردگیری است.  تداخل دو قلمروی خانه و مدرسه ایجاب می‌کند که مربّیان و خانواده‌ها در کسب دانش تربیتی مورد نیاز، کاربست آن، به اشتراک گذاشتن، حفظ و حتّی خلق دانش جدید، همراه و همگام با یکدیگر حرکت کنند.

این کتاب حاصل جلساتی است که آن را حلقه یادگیری حرفه‌ای (Professional Learning community) می‌نامند. جلساتی که معلمان با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه خود ابعاد مختلف یک مسأله را می‌کاوند و از یکدیگر می‌آموزند، مسأله‌ای مثل اینکه اگر با وجود احتراز مدرسه از مقایسه‌ی دانش آموزان با یکدیگر، آن‌ها خودشان را با هم مقایسه کنند چه باید کرد.

 

Buy

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
امتیاز شما:
CAPTCHA Image